Ich würde spontan auf Zhang Heng (aka Zhang Pingzi) tippen.