Joe Rogan Experience #491 - Steve Maxwell - YouTube
Joe Rogan Experience #504 - Steve Maxwell - YouTube

Steve Maxwell Strength & Conditioning

Cross Fit kommt da gaanz schlecht weg...., mich wundert es nicht.